Responding to Cosmopolitanism: The New Identities of Literary Theory

Event title (long): 
RESPONDING TO COSMOPOLITANISM: THE NEW IDENTITIES OF LITERARY THEORY / ODGOVOR NA KOZMOPOLITSTVO: NOVE IDENTITETE LITERARNE TEORIJE,
City: 
Ljubljana
Country: 
Slovenia
Organizer: 
ICLA /AILC Committee on Literary Theory, The Institute of Slovenian Literature and Literary Studies at the SCR SASA
Closing date for submissions: 
1 January, 1970
Event dates: 
05.06.2008 - 07.06.2008
Contact: 
mjuvan@zrc-sazu.si

NEW - Programme and Abstracts

ICLA /AILC Committee on Literary Theory
The Institute of Slovenian Literature and Literary Studies at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

ICLA/AILC (Mednarodna zveza za primerjalno književnost) – Komite za literarno teorijo
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU

RESPONDING TO COSMOPOLITANISM: THE NEW IDENTITIES OF LITERARY THEORY

ODGOVOR NA KOZMOPOLITSTVO: NOVE IDENTITETE LITERARNE TEORIJE

Ljubljana, 5 – 7 June, 2008, premises of the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Novi trg 4, 2nd floor

Ljubljana, 5. do 7. junij 2008, Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4/II

Organizing Committee / Organizacijski odbor:

Galin Tihanov (The University of Manchester – ICLA)
Marko Juvan ( ZRC SAZU, Ljubljana)
Darko Dolinar (ZRC SAZU, Ljubljana)

Programme / Program

Thursday, June 5th / Četrtek, 5. junija

09:15-09:30 Conference opening / Otvoritev konference

09:30-10:30 First panel / Prva sekcija
Galin Tihanov: Genealogies of Cosmopolitanism
John Neubauer: Realities, Utopias, and Misconceptions Concerning the Globalization of Literary Studies
Ulrike Kistner: Cosmopolitan sensus communis: The Common of Singular Sense – Sense of the Singularly Common
10:30-11:00 Discussion / Diskusija
11:00-11:20 Coffee break / Odmor za kavo
11:20-12:20 Second panel / Druga sekcija
Péter Hajdu: The Status of Literature in an Age of Global Risks
Vladimir Biti: Theory and Trauma
Marijan Dović: Literature and Censorship: From Plato's Ideal Polis to Cosmo-Polis
12:20-12:50 Discussion / Diskusija
12:50-15:00 Lunch break (Pri Mraku) / Odmor za kosilo
15:00-16:00 Third panel / Tretja sekcija
Ziva Ben-Porat: Cosmopolitism, Globalization, Digital Culture and – Intertextuality
Marko Juvan: Influence, Intertextuality, and the (Literary) World System
Angela Esterhammer: Byron and Cosmopolitanism
16:00-16:30 Diskusija / Discussion

17.00-19.30 Guided tour of Ljubljana /
Vodeni ogled Ljubljane (Luka Vidmar)

Friday, June 6th / Petek, 6. junija

09:30-10:30 First panel / Prva sekcija
Robert Stockhammer: World Literature, Already Translated
Sangjin Park: Cosmopolitan Vernacular in Yi Kwang-Su’s Bilingual Way of Writing
Takayuki Yokota-Murakami: The Future in the Margin: The Universal and the Particular in the Russian Emigre Poetry in the Far East
10:30-11:00 Discussion / Diskusija
11:00-11:20 Coffee break / Odmor za kavo
11:20-12:20 Second panel / Druga sekcija
Calin Mihailescu: Superbia, Suburbia
Vanesa Matajc: Globalization, Inter-literarity, and the Cosmopolitan Author
Darja Pavlič: The Role of Inclusive Logic in Comparative Literary Studies
12:20-12:50 Discussion / Diskusija
12:50-15:00 Lunch break (Pri Mraku) / Odmor za kosilo
15:00-15:40 Third panel / Tretja sekcija
Jola Škulj: Cosmopolitics through Literary Theory
Walid Hamarneh: A McWorld and McJihad Combo with Literature on the Side or The Beginning of the End of (National) Literature
15.40-16.00 Discussion / Diskusija
16.00-16.20 Coffee break / Odmor za kavo
16.20-16.50 Conclusion / Sklep kolokvija
17:00-19.00 Committee business meeting / Zasedanje komiteja

20.00         Conference dinner in the Old Ljubljana /
Slavnostna večerja v stari Ljubljani (Špajza, Gornji trg)

Saturday, June 7th / Sobota, 7. junija

8.00-18.00
Excursion to Gorenjska (Bled, Bohinj, Slap Savica, Radovljica, Vrba) /
Izlet na Gorenjsko (Bled, Bohinj, Slap Savica, Radovljica, Vrba)

Galin Tihanov

The Colloquium outline

At the outset of the 21st century, the humanities are beginning to respond to a reality in which global restructuring and growing inequalities are fueling religious and ethnic conflicts and growing national anxieties, as well as movements for social justice, reconciliation, interconnection, and the development of inclusive perspectives.
The last few years have seen a veritable upsurge in interest in the discourses of cosmopolitanism. The work of well-known sociologists and political theorists, such as Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, Arjun Appadurai and Antonio Negri, has had an impact on literary theory and comparative literature; it has confronted these fields with the challenge to rethink their place and tasks in a world marked by increasing complexity and interdependence.
In proposing to focus on the ways in which literary theory has embraced the various discourses of cosmopolitanism in the 20th century and at present, we wish to examine the foundations of the notion of ‘world literature’ and the disciplinary practices of literary theory in their relation to comparative literature, literary history, ‘literature in translation’ etc.
Our main goal is to work out responses to an important range of questions, including:

 • How has literary theory conceptualised and responded to globalisation and cosmopolitanism? What are the differences between globalisation and cosmopolitanism?
 • What are the theoretical and ideological stakes behind the notion of ‘world literature’? How has ‘otherness’ been negotiated in notions and programmes of ‘world literature’?
 • What are the origins of modern cosmopolitanism as a discourse, from antiquity through the 18th century to the middle of the 20th century?
 • How do literary theory and comparative literature participate in the shaping of educational and other cultural processes that set themselves the task of negotiating the effects of globalisation?
 • Are the discourses of cosmopolitanism too elitist to play a serious role in modern consumerist societies?
 • What is the significance of migration and exile in constructing cosmopolitanism as a body of discourse? How have migration and exile been inscribed historically in the identity of literary theory and comparative literature as disciplines?
 • How does literary theory reflect upon the global media and transnational communication? To what extent do these phenomena alter the identity, the role, and the conceptualisations of literary theory at the beginning of the 21st century?
 • How are feminism and gender studies inflected by the processes of globalisation, and by cosmopolitanism?

By proposing to hold its 2008 annual colloquium in Ljubljana, The ICLA Committee on Literary Theory acknowledges a long and fruitful collaboration with our colleagues in Slovenia, both at SAZU and at the University of Ljubljana.

Galin Tihanov

Zasnutek kolokvija

Na začetku 21. stoletja se je humanistika začela odzivati na resničnost, v kateri so globalna prestrukturiranja in naraščajoče neenakosti podžigali verske in etnične konflikte, nacionalne tesnobe, a tudi prebujali gibanja za družbeno pravičnost, spravo in povezovanje. V zadnjih letih je oživelo in se razmahnilo zanimanje za razpravljanje o svetovljanstvu, kozmopolitstvu. Znani sociologi in politologi (U. Beck, Z. Bauman, A. Appadurai in A. Negri) so vplivali tudi na literarno teorijo in primerjalno književnost. Spodbudili so ju k ponovnemu premisleku o svojem položaju in nalogah, posebej v kontekstu naraščajoče svetovne kompleksnosti in soodvisnosti.
Kolokvij se bo posvetil vprašanju, na kakšne načine je literarna teorija v 20. stoletju in na začetku 21. stoletja sprejemala različne diskurze o kozmopolitstvu; s tem bo preučil tako temelje pojma "svetovna književnost" kakor tudi disciplinarne prakse literarne teorije, predvsem v razmerju do primerjalne književnosti, literarne zgodovine, "literature v prevodu" itn.
Glavni cilj je kolokvija je izoblikovati odgovore na ključna družbena in aktualna strokovna vprašanja:

 • Kako je literarna teorija konceptualizirala kozmopolitstvo in globalizacijo, kako se je nanju odzivala? V čem so razlike med kozmopolitsvom in globalizacijo?
 • Katera so teoretsko-ideološka ozadja za znova aktualni pojem "svetovna književnost"? Kako programi poučevanja svetovne književnosti uveljavljajo "drugost"?
 • Kateri so izvori modernega kozmopolitstva kot diskurza (od antike prek 18. stoletja do srede 20. stoletja)?
 • Kako primerjalna literarna veda sodeluje pri oblikovanju izobraževalnih in kulturnih procesov, ki skušajo ublažiti ali premagati učinke globalizacije?
 • Ali so diskurzi kozmopolitstva preveč elitistični, da bi lahko igrali vidno vlogo v modernih potrošniških družbah?
 • Kakšne so vloge migracij in pregnanstva za oblikovanje diskurza svetovljanstva in za disciplinarno identiteto literarne teorije in primerjalne književnosti?
 • Kako literarna teorija reflektira globalne medije in transnacionalno komuniciranje? Koliko ti pojavi danes spreminjajo identiteto, vlogo in pojmovnik literarne teorije?
 • Kako kozmopolitstvo in procesi globalizacije modulirajo feminizem in študije spolov?

To da bo kolokvij, ki ga vsako leto prireja "The ICLA Committee on Literary Theory", junija 2008 potekal v Ljubljani, pomeni priznanje daljšega plodnega sodelovanja ICLA/AILC s slovenskimi kolegi na ZRC SAZU in Univerzi v Ljubljani.

AttachmentSize
Program_kolokvija_ICLA.doc46.5 KB
ICLA-LJ-08_brosura.pdf539.36 KB