“World Literature and National Literatures/Maailmakirjandus ja rahvuskirjandused” - 9th International Conference of the EACL

Event title (long): 
Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon (EVKA)/Estonian Association of Comparative Literature (EACL) - EVKA IX RAHVUSVAHELINE KONVERENTS/9th INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE EACL “Maailmakirjandus ja rahvuskirjandused”/“World Literature and National Literatures” - Tartu Ülikool, Tartu, 25. – 28. september 2011/Tartu University, Tartu, Estonia, 25 to 28 September 2011
City: 
Tartu
Country: 
Estonia
Organizer: 
Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon (EVKA)/Estonian Association of Comparative Literature (EACL)
Closing date for submissions: 
30 April, 2011
Event dates: 
25.09.2011 - 28.09.2011
Contact: 
EVKA, Tartu Ülikool, maailmakirjanduse õppetool, Ülikooli 17, Tartu 51014, EESTI / EACL, Tartu University, Comparative Literature, Ülikooli 17, TARTU 51014, ESTONIA Tel. (372-7) 375-350, 375-319 Fax. (372-7) 375-350
E-mail contact: 

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon (EVKA) / Estonian Association of Comparative Literature (EACL)

 

EVKA IX RAHVUSVAHELINE KONVERENTS / 9th INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE EACL

“Maailmakirjandus ja rahvuskirjandused” / “World Literature and National Literatures”

 

Tartu Ülikool, Tartu, 25. – 28. september 2011

Tartu University, Tartu, Estonia, 25 to 28 September 2011

 

EVKA, Tartu Ülikool, maailmakirjanduse õppetool, Ülikooli 17, Tartu 51014,  EESTI

EACL, Tartu University, Comparative Literature, Ülikooli 17, TARTU 51014, ESTONIA

Tel. (372-7) 375-350, 375-319

Fax. (372-7) 375-350;

E-mail:   

 

Korraldav toimkond/Organizing Committee: Jüri Talvet (esimees/chairman), Tiina Aunin, Marina Grishakova, Liina Lukas, Luule Epner, Rein Veidemann,  Kersti Unt, Jaak Tomberg, Marja Unt

 

 

Konverentsi sponsorid/Sponsored by 

Eesti Haridus- ja teadusministeerium / Estonian Ministry of Education and Science 

Eesti Kultuurkapital / Estonian Cultural Endowment

 

 

EVKA 9. rahvusvaheline konverents “Maailmakirjandus ja rahvuskirjandused” seab tähelepanu keskpunkti maailmakirjanduse kaanoni vahekorra rahvuskirjandustega nii minevikus kui ka tänapäeval. Maailmakirjanduse kaanon, nagu seda tänapäeval kirjandusajalugude, kirjandusleksikonide, tõlkeprotsessi, teoste väljaandmise praktika ning kriitilis-teoreetilise diskussiooni kaudu tunneme, hakkas kuju võtma alates romantismiajastust. Kaanonivälja põhiosa valitseb traditsiooniliselt kirjandus, mis on algupäraselt loodud mõnes suurima rahvusvahelise levikuga Euroopa keeles (inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, vene). Väiksema levikuga euroopa keeltes loodud kirjandused koos ida ja aafrika kirjandustega moodustavad maailmakirjandusliku kaanoni perifeeria.  

 

 

Konverentsi ettekannetest ja diskussioonidest oodatakse vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Kuidas on maailmakirjanduse kaanonit tõlgendatud maailma erinevates kultuuripiirkondades, läänes ja idas, suurtes ja väikestes kultuurides? Kas ”oma” so. rahvuslik kirjandus on olnud piisavalt esindatud maailmakirjanduse kaanonis? Kui ei, mis on selle põhjused? Mis on üleüldse peategurid, mille abil konstrueeritakse maailmakirjanduse kaanonit? Kui olemasolev maailmakirjanduse kaanon ei rahulda rahvuskultuuri enesehinnangut, mida siis tuleks teha, et rahvuskirjandused maailmakirjanduse kaanonis senisest enam nähtavad oleksid? 
  • Kuidas on ülikoolide kirjanduse õppekavades ja koolide kirjandusõpetuses suhestatud maailmakirjandus ja rahvuskirjandus? Kas nende omavaheline vahekord on tasakaalus või liiga tugevasti kallutatud kas maailmakirjanduse või rahvuskirjanduse poole? Kuidas on tänapäev tõlgendanud maailmakirjanduse ja rahvuskirjanduse klassikat? Kas selles on märgata põhimõttelisi muutusi võrreldes varasemate aegadega? Kas maailmakirjanduse klassika õpetamine ülikoolides ja koolides on piisav või ebapiisav? Kas rahvuskirjanduste õpetamine saab korvata maailmakirjanduse õpetamise puudumist või vastupidi?  
  • Missugused on tingimused maailmakirjanduse kaanoni täisväärtuslikuks assimileerimiseks rahvuskultuuris? Kuidas mõjutab maailmakirjanduse vastuvõttu tõlkeprotsess? Kas tõlke tähendus ja funktsioon on ühesugune suurtes ja väikestes kultuurides? Kas maailmakirjanduse tõlkimise tugevat kallutatust ”keskuste” kasuks oleks võimalik muuta rahvuseüleste institutsiooniliste (näit. Euroopa Liidu) ja rahvuslike (tõlkestipendiumid jm) kultuurimehhanismide kaasabil või tuleb leppida sellega, et kirjanduse liikumist üle rahvuspiiride määravad igal juhul  peaasjalikult vaid ärilised huvid ja kaalutlused?   
  • Kas rahvuskirjanduste senisest õiglasemat esindatust maailmakirjanduse kaanonis saab suunata rahvuskirjanduse ”seest”? Mis tingimustel? Mis on rahvusvahelise võrdleva kirjandusteaduse roll maailmakirjanduse kaanoni mõjutamises, sh keskuste ja perifeeria tasakaalustamises? Kuidas suhestuvad selles protsessis akadeemiline kirjandusteadus ja (ajakirjanduslik) kirjanduskriitika?
  • Kas maailmakirjanduse kaanoni tõlgendamises on viimase poolsajandi jooksul toimunud mingeid märkimisväärseid nihkeid? Kuidas on seda mõjutanud postmodernistlik kultuurifilosoofia ja /või feministlik kultuuridiskursus? Missugused poliitilis-ideoloogilised tegurid tulevad arvesse maailmakirjanduse ja rahvuskirjanduse vahekorra kujunemises ühes või teises kultuuris?

 

 

 

The 9th International Conference of the EACL “World Literature and National Literatures” will focus on the interrelation between the canon of world literature and national literatures in the past and in the present. The canon of world literature, as we know it in the present day through literary histories and dictionaries, translation process, the practice of book-publishing and critical-theoretical discussion, started to take shape gradually in the age of Romanticism. The major part of the canon is occupied by literature created originally in some of the internationally most spread European languages (English, French, German, Spanish, Italian, Russian). Literatures created in less spread European languages, along with Eastern and African literatures, constitute the traditional periphery of the canon of world literature.

 

The conference papers and academic discussion are expected to provide answers to the following questions:  

 

  • How has the canon of world literature been interpreted in different cultural regions, in the West and in the East, in great and small cultures? Has one’s “own”, i. e. national literature been sufficiently represented in the canon of world literature? What are after all the main factors by means of which the canon of world literature has been / is being constructed? If the existing canon of world literature does not satisfy the self-estimation of a national culture, what should be done to make national literatures more visible in the canon of world literature?
  • How have world literature and national literature been mutually related in university and school curricula?  Is their interrelation balanced or too obviously inclined in favor of either world literature or national literature? How has the classical part of world literature and national literature been interpreted in our present day? Have there been any principal changes, as compared with earlier times? Is the teaching of world literature at universities and schools satisfactory or insufficient? Can the teaching of national literature compensate for not teaching world literature, or vice versa?  
  • What are the conditions for a full assimilation of world literature in a national culture? How is the reception of world literature influenced by translation process? Are the significance and function of translation similar in big and small cultures? Could the translation process, now strongly favoring “centers”, be changed by cultural mechanisms of supranational institutions (e.g. those of the EU) or national policies (e.g. translation grants and subventions)? Or should one conform to the fact that the spread of literature across national borders is predominantly determined by commercial interest and considerations in any case? 
  • Can a more just representation of national literatures in the canon of world literature be achieved from inside a national culture? In what conditions? What part does international comparative literary research have in influencing the canon of world literature, resp. balancing centers and peripheries? How interrelated are academic literary scholarship and literary criticism (in public media) in this process? 
  • Have there been any significant changes during the past half century in the interpretation of the canon of world literature? How has it been influenced by postmodern cultural philosophy and/ or the feminist discourse? What political and ideological factors have had their say in the formation of the interrelation of world literature and national literature in different cultures?

 

Konverentsi peamine töökeel on inglise keel, kuid ettekandeid võib teha ka prantsuse, hispaania ja saksa keeles. Sel juhul tuleb esitada (hiljemalt 15. septembriks 2011) ettekande ingliskeelne kokkuvõte (1-2 lk), mis kuulajaile laiali jagatakse. Konverentsi ettekandeid kohapeal ei tõlgita.

Konverentsi ettekande ülemkestus on 20 minutit. Konverentsi osavõtuavaldus tuleb saata korraldavale toimkonnale hiljemalt 30. aprilliks 2011. See peab sisaldama ettekande lõpliku pealkirja, andmed ettekandja kohta ja ettekande lühikirjelduse (200 – 300 sõna). Konverentsi ettekanded avaldatakse EVKA rahvusvahelise aastakirja “Interlitteraria” erinumbris (17, 2012).

25.  september on osavõtjate saabumise päev. Konverentsi esimese tööpäeva 26. septembri õhtul toimub konverentsi pidulik avamine, kus ühtlasi esitletakse “Interlitteraria” uut numbrit (16, 2011). Konverentsi tööpäevad on 26. , 27.  september ja 28. september 2011.

 

 

The main working language of the conference will be English but papers can also be presented in French, Spanish and German.  In the latter cases, a summary of one to two pages in English should be mailed to the organizers by Sept 15, 2011. The summary will be made available to the participants during the conference. There will be no translation of the papers at the conference.

The deadline for submitting the application form, containing the final title of a 20-minute paper and a 200 – 300 word abstract, is April 30, 2011. All participants who have returned their application form on time and whose abstract has been accepted will receive an official invitation to the conference issued by the University of Tartu. The papers of the conference will be published in the monographic number of the annual journal of the EACL, Interlitteraria (17, 2012).

The conference fee is 50 Euros, payable to the Chairwoman of the ECLA, Mrs. Kersti Unt, at the registration of the conference. The registration fee will cover lunches provided for the participants during the conference (Sept 26, 27, 28). As a rule, it is expected that the participants themselves pay for their accommodation in Tartu. Only exceptionally, organizers may consider covering, entirely or partly, the accommodation costs of participants who come from countries with hard currency difficulties. Organizers will gladly assist with reservations (the prices vary from 25 to 80 Euros per night). 

For conference participants from other countries, there will be a guided walking tour in Tartu in the afternoon of the day of arrival. 

Efforts will be made by the organizers to meet the participants from foreign countries at the Airport or the Passengers’ Port of Tallinn and to assist with the transfer to Tartu (2.5 hours by bus) where they will be met at the bus or railway station. In any event, it is also not too expensive to take a taxi from the Tallinn Airport or Tallinn Passengers’ Port to the coach station.

Participants from a number of countries (USA, Canada, most European countries, etc) can enter Estonia without a visa. We advise the participants from more distant countries (in Asia, Latin-America, Africa), in case there is no Estonian embassy or consular office in their native country, to obtain the Estonian visa either from some of the neighbouring countries or from the Estonian embassy in Stockholm, Helsinki or Copenhagen, on the way to Estonia. Unfortunately, the Estonian visa cannot be obtained upon crossing the border of Estonia.

For the weather conditions in Tartu, look in Google at: http://ilm.ee 

 

The official opening dinner of the Conference, with the presentation of “Interlitteraria” 16, 2011, will take place in the evening of Sept. 26. The full working days of the conference are Sept. 26, 27 and 28, 2011. Please e-mail to Prof. Jüri Talvet , or send the application form via regular mail to Prof. Jüri Talvet, Department of Comparative Literature, Tartu University, Ülikooli 17-403, Tartu 51014, Estonia.

 

9th International Conference of the EACL

“World Literature and National Literatures”

 Tartu University, Sept. 25 - 28, 2011

 

Application Form

 

 

 

First name(s): Surname:

 

Full address, (including telephone, fax and E-mail): 

 

 

 

Institutional affiliation:

 

Position title(s):

 

Title of the conference paper:

 

 

A short abstract of the paper (200-300 words):

 

 

 

 

 

Date

 

Signature: 

 

AttachmentSize
9internatconference.rtf92.13 KB